Villkor på Abluo Samarit Assistans

Villkor på Abluo Samarit Assistans 

Allmännavillkor 

 1. För att bli medarbetare på Abluo Samarit Assistans måste man gå igenom dessa kurser. 
  Vägsamaritutbildning, Hjälp på väg, Varma arbeten ( att kunna dra ut en skadad person ur en bil, släcka en mindre brand, farligtgods (en kurs som speciellt är utformad till våra medarbetare vägsamarit) 
 1. Medarbetaren måste skicka in ett protokoll ifrån polisen ur deras register. 
 1.  Medarbetaren har tystnadsplikt, och har ansvar för alla koder och lösen inte kommer ut till allmenheten utan dessa koder och lösen ska bevaras på ett mycket säkert sätt. 
 1.  Medarbetaren ska vara rätt klädd enhetlig med Abluos uniform och ett gilltigt legitimation som ska vara synligt. 
 1. All utrustning och fordon som en medarbetare har blir även ansvarig så inte dessa försvinner eller går sönder. 
 1. Alla våra medarbetare är försäkrade och dessa villkor vad som gäller det kan ni läsa på medlemsidan. 
 1. Abluos Samarit Assistans medarbetare måste minst ha B körkort och vara minst 18 år. Och kunna flytande svenska väldigt bra om även engelskan finns i ert språk register är bara bra men inget krav. 
 1. All regelbrott, stölder eller andra olagliga förhandlingar försegår så kommer det att polis annmälas och medarbetaren kommer att sägas upp omgående. 
 1. Medarbetaren är skylldig att följa all säkerhetsanordningar och föreskrifter som gäller på Abluo Samarit Assistans. Hålls inte dom vid en olyka gäller ej er försäkring. Alla medarbetare på Abluo Samarit Assistans har tystnadsplikt. 

Abluo Samarit Assistans

Abluo Samarit Assistans är en under grupp i MediaGruppen H K som har 
Organisationsnummer: 802468-2646. 

Styrelsen har sitt säte i Härnösand kommun. Föreningen är en ideell förening. Föreningens syfte är Sambandsservice, Samarit Assistans service, Webbradio, Webb tv och IT tekniker. 

Främja MediaGruppen H K naturliga förutsättningar som en mötesplats för kulturell verksamhet i skilda former och för berikande av fritidsverksamhet samt verka för att verksamheten inom området ständigt  för nyas och utvecklas. 

Bedriva verksamhet riktad både mot föreningsmedlemmar och allmänhet som syftar till: 
– gemenskap mellan människor genom samvaro i trivsamma former. 
– engagemang i kulturella frågor genom programverksamhet och opinionsbildning. 
– Hjälpa till med samarit assistans vid olyckor, samhällskris och kunna vara tillhands i samhället. 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. Som medlem eller medarbetare  antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift, avtal eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen.  Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra leda möter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs påårsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens trädande i likvidation ska fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst den ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslut ska för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Rösträtt tillkommer endast betalande medlemmar. 

Skulle föreningen upplösas, ska dess behållna tillgångar användas för fortsatt främjande av föreningens ändamål på sätt som förenings-stämman beslutar. Beslut om föreningen upplösning ska för att vara gällande på den senare av de båda stämmorna som anges i § 18, ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. 

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. 

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år.Styrelsen  beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens  medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

mötets öppnande 
mötets behörighet 
val av mötets ordförande 
val av mötets sekreterare 
val av två personer att justera protokollet 
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
ekonomisk berättelse för förra året 
revisorernas berättelse för förra året 
ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
årets verksamhetsplan 
årets budget och fastställande av medlemsavgift 
val av årets styrelse 
val av årets revisor 
val av årets valberedare 
övriga frågor 
mötets avslutande 

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. 
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. 

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. 

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räkna sej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra. 

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Dåstadgeändring  ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens  stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande  ordinarie årsmöten. 

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. 

Medlem som önskar lämna föreningen ska skriftligen begära utträde, som ska beviljas utan dröjsmål. Medlemmen har i sådant fall ej rätt att få tillbaka redan inbetald avgift. Medlem som ej betalat årsavgift trots påminnelse stryks i föreningens medlemsförteckning och anses ha utträtt ur föreningen. 

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen en månad innan årsmötet. Medlemsförteckning Styrelsen ska föra förteckning över föreningens medlemmar där deras namn, adress och telefonnummer framgår. 

Ordföranden åligger att leda förhandlingar och styrelsemöten. Att åt föreningens vägnar underteckna föreningens handlingar och till se att fattade beslut verkställes. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in. 

Alla personuppgifter hanteras efter personuppgiftslagen. Sen ni har godkänt detta så gäller så är det som gäller personuppgiftslagen. Och går ni nu vidare i att bli medlem och ni prickar i att ni god känner villkoren. Då är det som gäller och med en månads uppsägning av avtal på Abluo Samarit Assistans.